Hide/Show Panels Hide/Show Panels
Nawigacja
Publiczne Gimnazjum nr 5
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  PROJEKT EDUKACYJNY
  WYDARZENIA
  KONTAKT
  BIALSKA LIGA HISTORYCZNA 2015_2016

SIATKARSKI OŚRODEK SZKOLNY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
  SOS PG 5
  Aktualności

SZKOŁA
  Statut ZSO nr 2
  Zestaw podręczników
  System Oceniania Zachowania
  Projekt edukacyjny
  Zajęcia pozalekcyjne
  Kalendarz roku szkolnego
  Główne założenia koncepcji pracy szkoły
  Program wychowawczy szkoły
  Program profilaktyki szkoły
  Raport ewaluacyjny

PRZEDSIĘWZIĘCIA
  BIALSKA LIGA HISTORYCZNA 2015/2016
  BIALSKA LIGA HISTORYCZNA 2014_2015
  PROJEKT EFS "Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska"
  Pracownie komputerowe z EFS
  GRA MIEJSKA 2015

PEDAGOG SZKOLNY
  Pedagog

OFERTA EDUKACYJNA
  KOŁO TEATRALNE
  Fizyczne "CZARY MARY"
  INNOWACJA PEDAGOGICZNA - BADAM I WIEM

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
  Egzamin gimnazjalny
  Srebrna Tarcza Absolwenta

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  O nas
  Plan pracy
  Wydarzenia SU
  Jesteśmy na Facebooku

RZECZNIK PRAW UCZNIA
  Informacje

KONKURSY
  II WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI UTWORÓW ADAMA MICKIEWICZA
  Dyktando z języka angielsiego
  Konkurs recytatorski poezji A. Mickiewicza
  Konkurs wiedzy "Życie i twórczość A. Mickiewicza
  Konkurs plastyczny "Ilustracje do utworów A. Mickiewicza
  Konkurs Piosenki Świątecznej w języku angielskim
  Konkurs "Żyj smacznie i zdrowo"

OSIĄGNIĘCIA

SPORT
  Aktualności
  Piłka Siatkowa Chłopców
  Piłka Siatkowa Dziewcząt

RODZICE
  Rada Rodziców
  Regulamin Rady Rodziców
  Spotkania z rodzicami

STOWARZYSZENIE "Młodzi na start".
  Informacje
  Statut Stowarzyszenia Rodzicówi Nauczycieli "Młodzi na start"

GALERIA ZDJĘĆ
  Finał Wojewódzki Talentów SOS 11_ 2014
  Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkoł - 2013/2014
  GALERIA
  DEN 2012
  SPARTAKIADA 2012

Dodatkowe Linki
  Biblioteka szkolna
  Szkoła Podstawowa nr 6
  III Liceum Ogólnokształcące
  Szkoła w obiektywie
  Linki

ARCHIWUM

Szukaj
  Szukaj

Kalendarz
PoWtrCzPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Newsletter
Wpisz swj adres e-mail i kliknij Subskrypcja/Rezygnuj.Ilo subskrypcji: 19
Regulamin Rady Rodziców
REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 art. 53 i 54 (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Statut ZSO nr 2 im. Adama Mickiewicza

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców przy ZSO nr 2 im. Adama Mickiewicza, zwanej dalej Radą Rodziców.

Rozdział II

Nazwa reprezentacji rodziców
§ 2
1. W szkole działa reprezentacja wszystkich rodziców pod nazwą „Rada Rodziców przy ZSO nr 2 im. Adama Mickiewicza”.
2. Rada Rodziców jest organem szkolnym.

Rozdział III
Cele i zadania Rady Rodziców
§ 3
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły oraz opiniowanie i wnioskowanie do innych organów szkoły we wszystkich sprawach szkoły.
2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej funcji szkoły.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest:
1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły;
2) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
3) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
4) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
b) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
5) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców;
6) opiniowanie szkolnego programu nauczania i zestawu podręczników;
7) opiniowanie projektu planu finansowego;
8) wydawanie opinii o zasadności działania stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskiej na terenie szkoły;
9) opiniowanie statutu szkoły i inne dokumenty prawa wewnątrzszkolnego;
10) opiniowanie prac nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego.

Rozdział IV
Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców
§ 4
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców uczniów danego oddziału klasowego.
2. Zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród siebie Oddziałową Radę Rodziców, składającą się z trzech osób, tak aby mozna było wybrać przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
3. W skład Rady Rodziców Szkoły wchodzi po jednym przedstawicielu każdej rady oddziałowej, wybranym w wyborach tajnych przez rodziców danego oddziału klasowego na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:
a) Zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,
b) Komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.
5. Zarząd Rady Rodziców składa się z 6 członków, tak aby można było wybrać: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika oraz 1 członka prezydium i każda szkoła z Zespołu Szkół miała swoich przedstawicieli. Zarząd dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu, nie później niż do końca września.
6. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób. Przy czym co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego, na pierwszym swoim posiedzeniu.
7. Zarząd Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków lub spośród innych osób współpracujących z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) do wykonania określonych zadań.
8. Zebranie zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.
§ 5
Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok.

Rozdział V
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne
§ 6
1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo jego przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy i jak protokołować własne uchwały.
4. Za protokolarz Rady Rodziców Szkoły i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Zarządu Rady Rodziców Szkoły.
5. W przypadku zebrania plenarnego Rady Rodziców Szkoły wyznacza się również drugi termin zebrania – na pół godziny po pierwszym. Uchwały podjęte na tym zebraniu są prawomocne niezależnie od kworum.

Rozdział VI
Wybory do organów Rady Rodziców
§ 7
1. Wybory do Zarządu Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego. Głosowanie przeprowadza się na każdego kandydata odrębnie.
4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

Rozdział VII
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów
§ 8
1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Zarząd nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Zebranie plenarne Rady rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Oddziałowych Rad Rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej złożony do Zarządu Rady.
§ 9
1. Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące. Na posiedzenia Zarządu zaprasza się dyrektora szkoły oraz innych pracowników szkoły.
2. Posiedzenia Zarządu Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz Zarządu.
§10
Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej odbywaja się z jej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu Rady Rodziców. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz podmiotom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.
§ 11
Formy i częstotliwość działania innych struktur utworzonych w ramach Rady Rodziców, jak: komisje problemowe, zespoły robocze wynikają z potrzeb związanych z realizacją zadań, jakich się te zespoły podjęły.
§ 12
Zebrania rodziców z poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z ustalony harmonogramem, z inicjatywy wychowawcy klasy, Oddziałowej Rady Rodziców lub samych rodziców.

Rozdział VIII
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców
§ 13
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł;
a) z dobrowolnych składek rodziców, których wysokość deklarują rodzice na początku roku szkolnego,
b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Zarząd Rady,
c) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska lokalnego,
d) z innych źródeł.
§ 14
1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców” na dany rok szkolny, zatwierdzanego każdorazowo przez Zarząd Rady Rodziców.
2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym „Preliminarzem wydatków Rady Rodziców".
§ l5
Preliminarz wydatków Rady Rodziców
Środki pochodzące ze składki rodziców przekazywane są do dyspozycji Rady Rodziców.
§ 16
1. Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców wyłącznie na następujące cele:
a) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci finansowania dożywiania, odzieży, podręczników,
b) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak: dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
c) finansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
d) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych,
e) finansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego szkoły lub drużyny sportowej,
f) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego wg potrzeb,
g) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców.
§ 17
1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska. Środki te mogą być wydatkowane na:
a) dofinansowanie celów ustalonych w § 17,
b) finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenia szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo- rekreacyjnych.
c) lokowanie środków w celu pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji.
2. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazań celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców.

Rozdział IX
Obsługa księgowo-finansowa środków finansowych Rady Rodziców
§ 18
1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem - zatrudnia się skarbnika. Płacę skarbnika ustala Zarząd Rady Rodziców. Zarząd opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności zatrudnionego pracownika.
2. Zarząd zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
4. Zarząd Rady Rodziców udziela pełnomocnictwa do dysponowania środkami Rady Rodziców zgromadzonymi na koncie bankowym skarbnikowi.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 19
1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców na swoje posiedzenia regulaminowe zaprasza dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 3, pkt 3, niniejszego regulaminu.
3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną, Zarząd Rady Rodziców ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę – Prezydenta Miasta Biała Podlaska.
§ 20
Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców, Zarządu Rady Rodziców Szkoły jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w Rozdziale IV tego regulaminu.
§ 21
Rada Rodziców posługuje się pieczątkami podłużnymi o treści:
Rada Rodziców przy ZSO nr 2 im. Adama Mickiewicza
21-500 Biała Podlaska ul. Leszczynowa 16
a także pieczęcią do operacji finansowych identyczną jak poprzednia z dodatkiem numeru konta bankowego.
AntySpam